V Í T E J T E

 

   Jmenuji se Zdeněk Trávníček

   Co mohu nabídnout?  - Poradenství, konzultace, grafické

                         návrhy    

                       - Drobné opravy a údržbu v bytech a 

                         domech

   Místo: PRAHA

   Kontakty: e-mail zd.travnicek@volny.cz

             mobil  728 966 952


    P O R A D E N S T V Í + K O N Z U L T A C E

                                                               Něco málo o materiálech a pracovních postupech.

                                                               (Heluz, Livetherm, Ytong, Knauf, Weber, Isotec, Kingspan,        

                                                                 Porotherm)

   O P R A V Y  A  Ú D R Ž B A: Běžné údržbářské práce: Instalatérské

                                                                                                                     Elektrikářské

                                                                                                                     Truhlářské (montáže nábytku)                                                                                                              

                                                                                                                    Nivelace pozemků (nově)

                              Měření a zjišťování tepelných mostů v bytech a domech IR Thermometrem  - snímky 

                                 Kontrola rozvodů topení v bytech a domech IR Thermometrem - snímky  

                               Měření kysličníku uhličitého ( CO2 ), vlhkosti v bytech a domech                          

 


     Moji snahou je na této stránce zachytit,upozornit a v kostce popsat        nové trendy bydlení, stavění, nové materiály, pracovní postupy a          konstrukce(jejich výhody/nevýhody),které zjednodušují a zrychlují          proces stavění.


     V úvodu uvedeno a graficky znázorněno pět zamyšlení k životnímu kroku jaké 

     bydlení zvolit. Uvedeny jen hlavní a zásadní pohledy na toto rozhodování.  

     Zvolit bydlení v bytě nebo rodinném domě nemusí být tak černo-bílé jak by se

     mohlo zdát. Na první pohled asi jasně vítězí rodinný dům.

    Na způsob bydlení je však nutné pohlížet z dlouhodobého hlediska.

    Ne vždy se asi podaří pořídit stavební pozemek v dostupnosti služeb, obchodů,

    zdravotnických zařízení (velmi se hodí v pokročilém věku),sportovišť a kultury.

    Také ne každý je schopen se po celý aktivní život starat o údržbu      

    domu, zahrady, úklidu, nést značné náklady na nutné investice do stárnoucího 

    zařízení domu.

    Proti tomu bydlení v bytě je pohodlnější, bezstarostné,více času na koníčky,  

   rekreaci, bez investicí i přes určitá negativa které tento způsob bydlení má.  

 


JAKÉ  SI POŘIDIT BYDLENÍ


1  Z A M Y Š L E N Í

 


   

     2  Z A M Y Š L E N Í

 


 

3  Z A M Y Š L E N Í

 


                                                                4  Z A M Y Š L E N Í


5  Z A M Y Š L E N Í

 

 


Závěrem něco ze života  :-)

a) až třetí postavený dům je ten správný

b) dům není nikdy hotov

c) názor,potřeby a požadavky na bydlení se s časem mění


 

Pomocník při rozhodování jaký použít stavební materiál.

Porovnání základních tepelně izolačních vlastností obvodových zdících bloků.      
Porovnány jsou novinky nejpoužívanějších výrobců, pro šířku zdí 37,5-40 cm pro jednovrstvé zdění.    
               
               
               
               
VÝROBCE PORFIX YTONG HELUZ POROTHERM LIAPOR BETON.STAVBY  
Tvarovka Tvárnice obv. Tvárnice obv. Cihelný blok Cihelný blok Broušená tvarov. Tvárnice TOL+N  
Označení Porfix premium P2 400 Lambda YQ 300PDK Family 38 2in 1 38T profi Dryfix Liapor KSL 365 Livetherm  
Materiál Porobeton P2 Porobeton P2 Cihlářská hlína  Cihlářská hlína Keramický mater. Liaporbeton +  
Rozměr Š/D/V 37,5/50/25 cm 37,5/59,9/24,9 cm 38,0/24,7/24,9 38,0/24,8/24,9 36,5/24,7/24,8 40,0/30,0/19,8  
Součinitel prostupu tepla U(W/m2K) 0,213 0,213 0,15 0,19 0,121 0,200  
Součinitel tepelné vodivosti ƛ(W/mK) 0,083 0,077 0,066 0,075 0,096 0,032  

Tepelný odporR 

(m2K/W)

4,52 4,52 6,51 5,07 3,02 4,83  
Pevnost v tlaku 2,0 N/mm2 2,2 N/mm2 10 Mpa P8 2,11 Mpa P5, P7  
Hmotnostkg 26,7 cca 19 15 15,7 16,6 16,7  
Počet ks/ m2 8 6,7 16 16 16 16,7  
Cena ks/Kč 175 216 138 130 128 107  
Cena m2/Kč 1400 1447 2208 2073 2048 1787  
               
               
Poznámka Vhodné pro jednovrstvé zdění bez dodatečné izolace Vhodné pro jednovrstvé zdění bez dodatečné izolace Vhodné pro jednovrstvé zdění Pro omítané jenovrstvé zdění Jednovrstvé bez dodatečné izolace Jednovrstvé bez dodatečného zateplení  

Vysvětlivky pro tepelně izolační parametry:

Součinitel tepelné vodivosti lambda (W/m.K) udává schopnost materiálu vést teplo (kolik W projde materiálem o tl. 1m při rozdílu teplot 1K)

Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K) vyjadřuje kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1m2 při rozdílu teplot 1K. Čím nižší, tím lepší tepelně izolační vlastnosti materiálu nebo konstrukce.

Tepelný odpor R (m2K/W) míra odporu proti unikání tepla (R= 1/U), čím vyšší, tím pomaleji uniká teplo (materiál lépe izoluje), snahou je co největší odpor. Výpočet R= d/lambda ( d je tl. materiálu v m)


                                                                              Z Á K L A D Y

Protože dům stojí a stavíme na základech je potřebné základům věnovat značnou pozornost a nepodceňovat jejich význam.

Chybně provedené základy mohou způsobit nevratné poškození vrchní stavby.

Je nutné si uvědomit, že základy musí:

1) přenášet zatížení stavbou (stálé i nahodilé) do podloží

2) zajistit stabilitu vrchní stavby s minimálními deformacemi sedáním

3) být odolné proti spodní vodě

Proto je nutné znát geologické poměry pozemku, skladbu a vlastnosti podloží a to zejména:

- druh podloží a jeho složení, únosnost, stejnorodost

- hladinu spodní vody

- přítomnost radonu

V současnosti jsou v největší míře realizovány klasické základové pasy nebo

velkoplošná základová deska.

 

Něco ze života:

a) před koupí pozemku zjistit vhodnost pozemku pro stavbu

b) mít statický výpočet základů (úspora materiálu) 

 

 

Zakládání staveb (rodinných domů) na pěnoskle bez základových pasů.

Výhody: - vylučuje tepelné mosty základových pasů, chrání tepelně svislé nosné konstrukce, odpadá tepelná izolace  

                 podlahy

               - zkrácení výstavby, nižší pracnost (odpadá betonování základových pasů a zateplení soklu)

               - stejnorodé podloží

               - snížení zdiva

              - recyklovatelné

              - nedegeneruje

             - vyplní nerovnosti

                   

 

OBECNÉ SCHEMA

Těžké šikmé střechy z panelů HELUZ

Výhody: - lepší teplotní stabilita, v období léto i zima

             - vyšší neprozvučnost

                        vzduchtěsnost  

                        odolnost (povětrnostní vlivy, možnosti kotvení)

                        trvanlivost ( negativní vlastnosti dřeva)

             - rychlost provedení a kvalita ( detaily, absence izolace a folií zdola )

Nevýhody: - doporučení pro šikmé střechy se sklonem do 25°, max 40°

                  - pro jednodušší tvary střech

                  - nutné vnitřní příčné stěny v úrovni střechy ( dle velikosti stavby )


CENOVÉ  SROVNÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA  jednovrstvého a dvouvrstvého se shodným "U".

1) cihelné bloky HELUZ plus 38 br. +120 polystyren 70 SF                       1 642,- Kč/m2

2) cihelné bloky HELUZ plus 38 br. + 60 kooltherm                                   1 711,- Kč/m2

3) cihelný blok HELUZ 2in1 44                                                                   2 519,- Kč/m2

 Ceny s DPH doporučené výrobci materiálů.

Jedná se pouze o ceny orientační za materiál na m2. U dvouvrstvé konstrukce je nutné připočítat cenu práce za montáž zateplení.


 

KVALITNÍ  TEPELNÁ  IZOLACE  PRO  ŠIKMÉ  STŘECHY

I S O T E C  tepelně izolační panel, systémové řešení tepelných izolací šikmé střechy s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi.

- systémové řešení celé skladby střešního pláště v jednom stavebním prvku a jednom pracovním kroku, zateplení, vodotěsnost, laťování pro střešní krytinu

Výhody:

- snadná manipulace (lehké), rychlá montáž,  jenoduchost, možno i svépomocí

- panel s integrovanou latí pro všechny druhy pálených betonových a velkoformátových střešních krytin a doplňků

- tepelně izolační vlastnosti konstantní po celou dobu životnosti střechy

- snížení tepelných ztrát a ochrana proti přehřívání

- perforované střešní latě pro odvětrání prostoru pod střešní krytinou

- integrované řešení parozábrany

- vhodné pro novostavby i rekonstrukce

CENOVÉ SROVNÁNÍ S VÍCEVRSTVOU SKLADBOU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Příklad porovnání nákladů  na provedení zatepleného střešníhopláště šikmé střechy   systémem ISOTEC® TOP XL a „klasickým“ způsobem:

 Ve srovnávací tabulce je použit systém ISOTEC® TOP XL tl. 100 mm, v tzv. „klasické“ vícevrstvé konstrukci je použita dvouplášťová skladba střechy s větráním nad hydroizolační vrstvou na tepelné izolaci, s využitím kvalitativně odpovídajících materiálů, které pro tuto skladbu výrobci doporučují, při zachování výpočtově porovnatelných tepelně izolačních parametrů obou systémů.

1)  Systém ISOTEC® TOP XL                                        Montáž     Materiál     Celkem 

 Střešní panely ISOTEC® TOP XL, tl. 100 mm                 135,-        1 090,-       1 225,-  

  Spojovací materiál                                                                -               60,-            60,- 

 Doprava                                                                                 -               -                  -

  Celková cena bez DPH                                                      135,-       1 150,-        1 285,-

 

2)  Klasický způsob                                                         Montáž        Materiál     Celkem

 Dvojité laťování, impregnované latě                                 90,-             88,-            178,-

  Podstřešní paropropustná membrána JUTADACH

 MASTER 160 PLUS (lepení páskou JUTADACH SP)    50,-             59,-             109,-

 Tepelná izolace ROCKMIN plus tl. 260 mm  (2 vrstvy

 na vazbu mezi krokve, 1 vrstva pod krokvemi)                 90,-           273,-             363,- 

 Konstrukce pro uchycení tepelné izolace                          60,-             95,-              155,-

 Reflexní parozábrana JUTAFOL N 150 Reflex

 (lepení spojů páskou JUTAFOL SP1)                              50,-              42,-                92,-

 Spojovací materiál (lepící pásky, hřebíky, sponky,

 těsnící pásky nebo tmely pod kontralatě atd.)                   -                   80,-                80,- 

 Rezerva (prořez dřevěných profilů, vzájemné 

 přeložení spojů fólie atd.)                                                 -                    70,-               70,-

 Doprava jednotlivých komponentů na stavbu                  80,-                 -                  80,-

 Celková cena bez DPH                                                   420,-              707,-            1 127,-  

 ( porovnání je v cenách na 1 m2 hotové střechy)  

Vyšší cena systému ISOTEC® TOP XL je bezpochyby kompenzována snadnou a rychlou montáží a tím možností rychlého uzavření stavby před povětrnostními vlivy, ale hlavně kvalitní a trvalou izolační schopností systému ISOTEC.

 


 

RYCHLÁ  ZÁKLADOVÁ  DESKA  I Z O D O M O     

Výhody: - hydroizolace, tepelná izolace + bednění v jednom pracovním kroku

               - rychlost výstavby  2 - 3 dny

               - odpadají základové pasy

              - možnost volby izolační vrstvy

              - eliminace tepelných mostů


N O V I N K A   DESKOVÉ MATERIÁLY

Recyklované desky  PACKWALL

Náhrada za deskové materiály OSB, SDK, MDF

Vlastnostmi nejblíže k deskám OSB

Srovnání:      VLASTNOST                                        NORMA                  Packwall                OSB

                      Bobtnání po 24 hod. uložrní ve vodě           EN 317                         7,20%                       15%

                        Faktor difisního odporu vodní páry              EN ISO 12572              mí 111                     mí 170

                        Modul pružnosti                                           EN 310                         1542 MPa             1400 MPa

                       Vzduchová neprozvučnost  Rw                     EN ISO 140-3              31 dB                        26 dB

                       Součinitel tepelné vodivosti Lambda                                                  0,127 W/m.K

                      Tloušťky   mm                                                                                       8, 12, 15, 18                                                                                                       

                       CENA                                                          dle údajů výrobce           104,-/m2                187,-/m2                                                

Uplatnění ve stavebnictví ( SDK a OSB) a nábytkářský průmysl (MDF a HDF)


 

        N O V I N K A  OD CEMEX

    Anhy level THERMIO    

       Litý tenkovrstvý anhydritový potěr s vysokou tepelnou vodivostí a pevností  v ohybu

       Výhody - krátká doba vysychání

                    - tloušťka již od 25 mm (redukce tloušťky potěru 60%)

                    - rychlá reakce na změnu teploty (2,5x rychlejší prostup tepla)

       Lambda  Thermio 2,5W/m.K

                       cement 1,1W/m.K

       Díky těmto vlastnostem vhodný zejména pro podlahové topení pro rychlou reakci na změnu teploty při  

      tepelných ziscích (např. osluněním).

     Dodání a realizace pouze realizačními firmami s certifikací CEMEX Xperts.

 

 

N O V I N K Y  OD  YTONG

Velkoformátové stavební prvky

YTONG JUMBO pro vnější obvodové zdivo (rozměr š / d / v  250/999/499)

Výhody - 8x větší vyzděná plocha v jednom kroku

Nevýhody - nutnost použítí malého jeřábu k manipulaci (zapůjčuje výrobce Ytong)

                 - dle požadavku na TZ nutnost zateplení

 

SILKA  TEMPO  pro vnitřní nosné i nenosné stěny (rozměr š /d /v  240/498/600)

Výhody - 60% zkrácení času zdění

Nevýhoda - nutnost použití malého jeřábu

 

PŘÍČKOVÉ  PANELY  pro příčky a přepážky (rozměry š/d/v  75,100 / 600/na míru dle výšky podlaží)

Výhody - 3x rychlejší doba výstavby

             - není nutná povrchová úprava

            -  výška panelu dodávka na míru 

Nevýhoda - nutnost speciálního nářadí pro montáž

 

                   

 

TOPlist